Privacy verklaring

Van Baaren Ambulante Hulpverlening, gevestigd aan de Grutto 28 7609 DA te Almelo. Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Ik vind jou privacy erg belangrijk en zorg ervoor  dat de persoonsgegevens die je met mij deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring licht ik graag toe hoe ik dat doe. Heb je hier vragen over, dan help ik je graag! Je kan mij bereiken via info@vanbaarenambulantehulpverlening.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk,

van Baaren Ambulante Hulpverlening verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mij diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voor- achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • locatie gegevens
 • lijst met contactgegevens van de klant via evt de app
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

van Baaren Ambulante Hulpverlening verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Burgerservicenummer BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouders dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens  over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minder jarige, neem dan contact met mij op info@vanbaarenambulantehulpverlening.nl, dan verwijder ik deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

van Baaren Ambulante Hulpverlening verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • afhandelen van uw betaling
 • u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • van Baaren Ambulante Hulpverlening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

van Baaren Ambulante Hulpverlening neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen hebben voor jou.

Hoe lang van Baaren Ambulante Hulpverlener persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk  van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@vanbaarenambulantehulpverlening.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

van Baaren Ambulante Hulpverlening verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. van Baaren Ambulante Hulpverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

van Baaren Ambulante Hulpverlening gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet en smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van Baaren Ambulante Hulpverlening en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@vanbaarenambulantehulpverlening.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. van Baaren Ambulante Hulpverlening wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

van Baaren Ambulante Hulpverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vanbaarenambulantehulpverlening.nl